Commissie voorwaarden

 1. Alle goederen zijn onder verantwoordelijkheid van de ondergetekende.
 2. Alle goederen op deze bestelbon mogen maximum 10 dagen in het bezit van de ondergetekende. Na 10 dagen worden deze goederen automatisch gefactureerd.
 3. Alle goederen, beschadigd of gewijzigd van vorm, kleur, gewicht, … zullen als verkocht beschouwd worden.
 4. Goederen op deze bestelbon kunnen ten allen tijde teruggevraagd worden. Deze goederen mogen nooit aan derden doorgegeven worden zonder onze voorafgaande toelating.

 

Conditions de commission

 1. Toutes marchandises incumbent sous la responsabilité du soussigné.
 2. Toutes marchandises reprises sur ce bon de commande peuvent rester au maximum 10 jours en possession du soussigné. Après ce délai de 10 jours, ces marchandises seront facturées automatiquement.
 3. Toutes marchandises, endommagées et/ou modifies soit en forme, couleur, poids, … seront considérées comme “vendues”.
 4. Les marchandises reprises sur ce bon de commande peuvent être confiées à des tiers sans permission accordée au préalable.

 

Commission conditions

 1. All items are the responsibility of the signed representative.
 2. All items on this order form may be out for 10 working days. All items not returned in this period are subject to invoice.
 3. Any items returned in this period damaged or altered, will be considered sold.
 4. Items on this orderform may be recalled at any time, and will not be given to a third party without advanced notification and permission.

 

Kommision Bedingungen

 1. Für alle erhaltenen Artikel haftet der Unterzeichner.
 2. Alle Artikel auf diesem Bestellzettel die nicht innerhalb von 10 Arbeitstagen zurückgeschickt sind, können in Rechnung gestellt warden.
 3. Jeder Artikel der beschädigt würde, kann in Rechnung gestellt warden.
 4. Bestellzettelsware kann jederzeit zurückgerufen warden und kann nicht an Dritte ausgehändigt warden ohne vorheriges Einverständnis.

 

Algemene facturatievoorwaarden

 1. Alle facturen zijn contant betaalbaar bij aflevering.
 2. De goederen blijven onze eigendom tot integrale betaling.
 3. Elk factuur waartegen binnen 8 dagen na aflevering geen aangetekend protestschrijven wordt ontvangen, wordt als definitief aanvaard beschouwd.
 4. In geval van niet betaling op de vervaldag wordt een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd en dit van rechtswege vanaf de vervaldag tot integrale betaling en zonder ingebrekestelling.
 5. Daarbij, in geval van niet betaling op de vervaldag wordt het verschuldigd bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding vermeerderd met 15% met een minimum van € 125.
 6. De goederen kunnen naar keuze en op kosten van de koper worden verzonden met Malca-Amit, Brinks Global Services, Fedex of Intex. Deze kosten worden afgehouden van de pro formafactuur.
 7. In geval van betwisting zijn enkel bevoegd: de Rechtbanken van Antwerpen, te weten het Vredegerecht van het 7de Kanton, de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Rechtbank van Koophandel en dit onverminderd de artikelen 622 e.v. Ger. W. In geval van betwisting is de Belgische Wet van toepassing.

 General Terms & Conditions for Reports:

VomDiam cannot be held responsible for any consequences resulting from incomplete or erroneous data in a report; such as errors in dimension and weight measurements; typing errors; and errors in the determination of the authenticity, the country of origin, and errors in the declaration of treatments. Furthermore, the client and all other persons to whom the client may distribute, show, or transfer this gemstone report, for any use and for any purpose cannot hold VomDiam liable. In the event of any claim by the Client or any person for damage to the article(s), or damages resulting, directly or indirectly from this Report, the liability of VomDiam shall be limited to the amount it receives as a fee in connection with this report. The conclusion on a report reflects our findings at the time it was issued, respectively at the time when the referred object was analysed. A gemstone can be modified and / or enhanced at any time